• گارانتی 12 ماهه
 • قدرت 3/4 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت:2دور
 • گارانتی 12 ماهه
 • قدرت 1/3 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت:2دور
 • گارانتی 12 ماهه
 • قدرت 1/2 اسب
 • ولتاژ:220ولت
 • سرعت:2دور