• جنس پروانه : برنج
 • قدرت: یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 49 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی:8.9 متر مکعب بر ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین آبدهی:9.6 متر مکعب بر ساعت
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 54 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • قطر لوله ورودی: 1-1/4 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 35 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی:8 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:40 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 40 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی:40 لیتر بر دقیقه
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 52 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی:50 لیتر بر دقیقه
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد