• مناسب 60 الی 70 متر مربع
 • نوع سوخت:هیزم
 • دارای مشعل و شیر اطمینان
 • ارتفاع 92. طول 48. عرض 57
 • بدنه تمام چدنی
 • دارای پایه های چدنی مقاوم
 • مناسب 100 الی 120 متر مربع
 • نوع سوخت:هیزم
 • دارای مشعل و شیر اطمینان
 • ارتفاع 95. طول 65. عرض 75
 • بدنه تمام چدنی
 • دارای پایه های چدنی مقاوم
 • دوگانه سوز (گاز شهری و هیزم)
 • دارای مشعل و شیر اطمینان
 • ارتفاع 95. طول 65. عرض 75
 • بدنه تمام چدنی
 • دارای پایه های چدنی مقاوم