•  گرمایش موضعی با امکان گرمایش قسمت مورد نظر
 • مناسب برای 100 متر مربع
 • حداکثر سطح گرمایش با نصب افقی 110-150(m2)
 •  صرفه جویی مصرف سوخت سالیانه تا 30 %
 •  سادگی راهبری و نگهداری و مستقل بودن هر سامانه
 • گرمایش موضعی با امکان گرمایش قسمت مورد نظر
 • مناسب برای فضاهایی تا 150 متر مربع
 •  صرفه جویی مصرف سوخت سالیانه تا 30 %
 •  سادگی راهبری و نگهداری و مستقل بودن هر سامانه
 • حداکثر سطح گرمایش با نصب افقی 150(m2)
 
 • مناسب برای فضاهایی تا 12 متر مربع
 • سنسور الکترونیکی یونیزاسیون جهت پایداری شعله
 • قابلیت نصب بر دیوار یا سقف
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  محافظت از شعله در برابر باد با سرعت 4 متر بر ثانیه
 
 • مناسب برای فضاهای تا 20 متر مربع
 • دارای سنسور کنترل الکترونیکی یونیزاسیون جهت پایداری شعله
 • قابلیت نصب بر دیوار یا سقف
 •  تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  محافظت از شعله در برابر باد با سرعت 4 متر بر ثانیه
 
 • مناسب برای فضاهای تا 30 متر مربع
 • سنسور کنترل الکترونیکی یونیزاسیون جهت پایداری شعله
 • قابلیت نصب بر دیوار یا سقف
 • قابلیت سفارش تبدیل نوع سوخت مصرفی گاز شهری به گاز مایع
 •  محافظت از شعله در برابر باد با سرعت 4 متر بر ثانیه