• ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18500
 • توان موتور (وات) : 1950
 • جریان-آمپر : 3.80
 • شدت صدا: 78 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 21700
 • توان موتور (وات) : 2150
 • جریان-آمپر : 4.10
 • شدت صدا: 81 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه : 70 سانت
 • اندازه قاب: 85*85 سانتی متر
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 85
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/55
 • دور موتور : 1450
 • قطر پروانه : 20 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 450
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 100
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/55
 • دور موتور : 1450
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 850
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 95
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/44
 • دور موتور : 1450
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 850
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 130
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/60
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1450
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 130
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/42
 • دور موتور : 1430
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1480
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 500
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:2/40
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 40 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3350
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : 3 فاز 380 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 550
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:1/25
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 40 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3450
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 1020
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 5/00
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6500
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 1050
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 2/50
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6500
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • توان موتور (وات) : 225
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 1/03
 • دور موتور : 1250
 • قطر پروانه : 20 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1450