• ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • توان موتور (وات) : 580
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • اندازه قاب: 60*60 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :12100
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.60
 • شدت صدا: 70 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 25300
 • توان موتور (وات) : 1450
 • جریان-آمپر : 3.10
 • شدت صدا: 72 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 930
 • قطر پروانه : 80 سانت
 • اندازه قاب: 95*95 سانتی متر
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 82
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/42
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 20 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 310
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 85
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/40
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 600
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 95
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:0/45
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 950
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 230
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی:1/32
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 40 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2350
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 350
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 1/60
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4400
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • نحوه نصب :سقف
 • توان موتور (وات) : 350
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 0/80
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4400
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • توان موتور (وات) : 560
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 2/60
 • دور موتور : 840
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • توان موتور (وات) : 720
 • جنس پروانه : فلزی
 • جریان برق مصرفی: 3/80
 • دور موتور : 840
 • قطر پروانه : 30 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 104
 • جریان-آمپر : 0.48
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • وزن : 7 کیلوگرم
 • صدا : 53دسی بل