• گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4100
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 240
 • جریان-آمپر : 1.30
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا : 65دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 165
 • جریان-آمپر : 0.76
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 7کیلوگرم
 • صدا : 63دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 0.63
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا : 65دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تک فاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1280
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.42
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3450
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 7.2کیلوگرم
 • صدا : 63دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 104
 • جریان-آمپر : 0.48
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • وزن : 7 کیلوگرم
 • صدا : 53دسی بل
 • گارانتی :18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 160
 • جریان-آمپر : 0.78
 • دور موتور : 1270
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 6کیلوگرم
 • صدا :58دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1350
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.46
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 6 کیلو گرم
 • صدا : 60دسی بل
 • گارانتی : 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1340
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.25
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 8.3 کیلوگرم
 • صدا : 62دسی بل
 • گارانتی : 18 ماهه شرکت دمنذه
 • ولتاژ : سه فاز -380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.62
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • وزن : 8.3 کیلو گرم
 • صدا : 62دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 280
 • جریان-آمپر : 1.30
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 7/4 کیلوگرم
 • صدا : 69 دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3100
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 165
 • جریان-آمپر : 0.76
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1280
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن :7/4 کیلوگرم
 • صدا : 61دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 190
 • جریان-آمپر : 0.60
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 40سانت
 • وزن : 7/4کیلوگرم
 • صدا : 62دسی بل