• طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 100 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 46 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 87 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه : 19 سانتیمتر
 • وزن منبع: 16.6 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • گارانتی: 18 ماه
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 100 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 46 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 87 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه : 19 سانتیمتر
 • وزن منبع: 16.6 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • گارانتی: 18 ماه
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 200 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 12 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 64 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 103 سانتیمتر
 • وزن منبع: 39.3 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1.1/2 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • گارانتی: 18 ماه
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 24 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 36 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 34 سانتیمتر
 • وزن منبع: 4.6 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 24 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • طول و عرض منبع: 36*36 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 33 سانتیمتر
 • وزن منبع: 4.9 کیلوگرم
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 300 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 12بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 64 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 132 سانتیمتر
 • وزن منبع: 49.7 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1.1/2 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • گارانتی: 18 ماه
منبع انبساط 50 لیتری افقی هاماک
5
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه (آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 50 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 36 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 40 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه : 3 سانتیمتر
 • وزن منبع: 9.3 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 50 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 الی 16 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • طول و عرض منبع: 38*38 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 75 سانتیمتر
 • وزن منبع: 11.4 کیلوگرم
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه (آبی و قرمز)
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • حجم منبع: 50 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 36 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 71  سانتیمتر
 • ارتفاع پایه : 19 سانتیمتر
 • وزن منبع: 9.3 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 60 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 43 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 63 سانتیمتر
 • وزن منبع: 10.5 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 60 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 43 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 63 سانتیمتر
 • وزن منبع: 10.5 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • دارای ۱۸ ماه گارانتی
 • طراحی و ظاهر زیبا در دو رنگ بدنه(آبی و قرمز)
 • حجم منبع: 80 لیتر
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+
 • قطر منبع: 43 سانتیمتر
 • ارتفاع منبع: 80 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه: 19 سانتیمتر
 • وزن منبع: 14.9 کیلوگرم
 • نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی
 • گارانتی: 18 ماه