• جنس پروانه : برنج
 • قدرت:یک و نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:13 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 42 متر مکعب بر ساعت
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:دو اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:38 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 15 متر مکعب بر ساعت
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:31 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 30 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد

 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:60 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 45 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد