• برق:تکفاز 220 ولت
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 8.2 متر
 • جنس پروانه : باکالیت
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 22.8 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 8.2 متر
 • جنس پروانه : باکالیت
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 22.8 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : باکالیت
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 38 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 120 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه : باکالیت
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 38 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 120 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : باکالیت
 • قدرت: 1.6 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 6.1 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 18/1 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : باکالیت
 • قدرت: 3.4 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 6 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 30 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : باکالیت
 • قدرت: 1.6 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 7.1 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 9/9 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : استیل
 • قدرت: 1.8 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 1.7 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 10 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : استیل
 • قدرت: 1.8 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 1.7 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 10 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 1-1/4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:+95 درجه سانتی گراد