• جنس پروانه : برنج
 • قدرت:یک و نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:44 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 8.6 متر مکعب بر ساعت
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:55 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 120 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:نیم اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:35 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 8 متر مکعب بر ساعت
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:40 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:40 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 40 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت:یک اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:45 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 45 لیتر بر دقیقه
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد