دارای سیستم اینورتر مناسب برای حداکثر تا 100 متر مربع دارای موتور BLDC دارای پمپ تخلیه اتوماتیک با قابلیت زمان بندی امکان کانال کشی طولانی
دارای سیستم اینورتر مناسب برای حداکثر تا 150 متر مربع دارای موتور BLDC دارای پمپ تخلیه اتوماتیک با قابلیت زمان بندی امکان کانال کشی طولانی