• جنس پروانه :  چدن
 • قدرت:1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 14 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 27 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 2 اینچ
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه :  برنج
 • قدرت:1 اسب بخار
 • بیشترین  ارتفاع  آبدهی: 17 متر
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/2*1  اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/2*1  اینچ
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال: 90درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 62 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی: 3 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه :  چدن
 • قدرت:2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 13 متر
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 57 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/2*2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/2*2 اینچ
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • نوع موتور:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  برنج
 • بیشترین ارتفاع آبدهی: 54 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4*1 اینچ
 • جنس شفت : استیل 304
 • حداکثر دمای سیال: 90درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه:تکنوپلیمر
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین  ارتفاع ابدهی: 35متر
 • جنس بدنه:چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی یا دبی: 6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4*1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه:  تکنوپلیمر
 • قدرت:1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 35 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/4*1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه:  تکنوپلیمر
 • قدرت:1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 35 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/4*1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین  ارتفاع ابدهی: 35متر
 • جنس پروانه:تکنوپلیمر
 • جنس بدنه:چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • بیشترین آبدهی یا دبی: 6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4*1 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه:  برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 85 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 33 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/4-1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال:90 درجه سانتیگراد
 • جنس پروانه : برنج
 • قدرت: 2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 61 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • بیشترین آبدهی: 6.6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: حدود1/4*1اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه : برن
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 61 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • درجه حفاظت: IP44
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • بیشترین آبدهی: 6.6 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: حدود1/4*1اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1اینچ
 • شفت:استیل