•  فضای قابل گرمایش: 500-950 مترمکعب
  •  توان حرارتی: 50,000 کیلوکالری بر ساعت
  •  گرمایش موضعی 360 درجه
  •  مجهز به شیر گازی SIT و دریچه دید
  •  مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
  •  فضای قابل گرمایش: 550-350 مترمکعب
  •  توان حرارتی: 30,000 کیلوکالری بر ساعت
  •  گرمایش موضعی 360 درجه
  •  مجهز به شیر گازی SIT و دریچه دید
  •  مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی