•  دارای فن سانتریفیوژ کم صدا با دور کند و تند
  • مناسب برای فضای 450 الی 600 متر مکعب
  •  دارای باک 28 لیتری، شیر برقی و کاربراتور 60cc
  • گرمایش مطبوع با گردش مناسب هوای گرم
  •  مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور
  •  استفاده از فن سانتریفیوژ کم صدا با دور کند و تند
  •  مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور
  •  دارای باک 28 لیتری و شیر برقی و کاربراتور 100cc
  •  قطر دودکش: 15 سانتیمتر