1.  ابعاد: 128*128 و ارتفاع 160 سانتی متر
 2.  برای مساحت 350 متر مربع (براساس شرایط)
 3. قدرت بسیار زیاد پرتاب هوا و سرمایش زیاد
 4. دارای حداقل مصرف توان الکتریکی
 5. برق:تکفاز-220 ولت
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):18000
کولر آبی سلولزی صنعتی 18000 کولاک گستر یزد
5
 1.  ابعاد: 128*128 و ارتفاع 160 سانتی متر
 2.  برای مساحت 350 متر مربع (براساس شرایط)
 3. قدرت بسیار زیاد پرتاب هوا و سرمایش زیاد
 4. دارای حداقل مصرف توان الکتریکی
 5. برق:تکفاز-220 ولت
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):18000
 1.  ابعاد: 172*172 و ارتفاع 178 سانتی متر
 2.  برای مساحت 700 متر مربع (براساس شرایط)
 3. قدرت بسیار زیاد پرتاب هوا و سرمایش زیاد
 4. دارای حداقل مصرف توان الکتریکی
 5. برق:تکفاز-220 ولت
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):35000
 1.  ابعاد: 128*128 و ارتفاع 160 سانتی متر
 2.  برای مساحت 350 متر مربع (براساس شرایط)
 3. قدرت بسیار زیاد پرتاب هوا و سرمایش زیاد
 4. دارای حداقل مصرف توان الکتریکی
 5. برق:تکفاز-220 ولت
 6. هوادهی(متر مکعب در ساعت):18000