• قدرت موتور 3.4 (HP)
  •  مناسب برای سیستم کانال کشی هوا
  • فضای قابل گرماش :450 الی 900 متر مکعب
  • کاهش انتقال باکتری‌های مضر تنفسی
  • تا 30% خنک‌تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  • کنترل ترموستاتیک در حالت گرمایش