•  فضای قابل گرمایش: 100 مترمکعب
 • مجهز به کلید سلکتوری
 • دارای ترموستات حدی
 • دارای برق سه فاز
 •  توان حرارتی: 12900 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 •  فضای قابل گرمایش: 300 تا 700 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 25,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...
 • مجهز به فن کم صدای زیلاگ آلمان
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 900 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 45,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ..
 • مجهز به فن کم صدای دمنده
 •  فضای قابل گرمایش: 500 تا 900 مترمکعب
 •  توان حرارتی: 45,000 کیلوکالری بر ساعت
 • مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا
 • مناسب برای محیط های مسکونی، اداری، تجاری، باشگاه و ...