•  نوع سوخت: نفت سفید/ گازوئیل
  •  فضای قابل گرمایش: 550-350 مترمکعب
  •  گرمایش موضعی 360 درجه
  •  مجهز به شیر برقی، کاربراتور 60cc و دریچه دید
  •  مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
  •  فضای قابل گرمایش: 950-500 مترمکعب
  •  مجهز به شیر برقی، کاربراتور 100cc و دریچه دید
  •  مناسب برای فضاهایی با تهویه کافی
  •  برق مصرفی: تک فاز 220 ولت
  •  گرمایش موضعی 360 درجه