• جنس پروانه : تکنوپلیمر
 • قدرت: 1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 31 متر
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 10 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 3 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45 درجه سانتی گراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : تکنوپلیمر
 • قدرت: 1.5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 7 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 54 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 3 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 3 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:19/7 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 113 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 3 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 3 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:19 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 50 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 3 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • قدرت: 3 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:21 متر
 • جنس پروانه : چدن
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 36 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی: 3 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:45+ درجه سانتی گراد