هواکش 45 سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S
5
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.72
 • دور موتور : 1350
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
هواکش 45 سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T
5
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.60
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 45سانت
 • گارانتی : 18 ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5300
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 270
 • جریان-آمپر : 1.50
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1340
 • قطر پروانه : 45سانت
 • وزن : 10کیلوگرم
 • صدا : 69دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3700
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 155
 • جریان-آمپر : 0.80
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1250
 • قطر پروانه : 45سانت
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا : 63 دسی بل
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 330
 • جریان-آمپر : 0.75
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5400
 • وزن :10 کیلوگرم
 • صدا : 70دسی بل
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه : 45سانت
 • جریان-آمپر : 0.45
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4000
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 170
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا: 65دسی بل
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 175
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 880
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4300
 • وزن : 10کیلوگرم
 • صدا : 59 دسی بل
 • جریان-آمپر :0.80
 • گارانتی : 18ماه
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2700
 • نحوه نصب : دیوار ,سقف
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.48
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 45سانت
 • وزن : 8.5کیلوگرم
 • صدا : 54دسی بل