• گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 550
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه :14 سانت
 • دارای قاب پلاستیکی
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 550
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه :14 سانت
 • دارای قاب فلزی
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 120
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0.33
 • دور موتور : 2050
 • قطر پروانه: 10 سانت
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 140
 • توان موتور (وات) : 52
 • جریان-آمپر : 0.47
 • دور موتور : 2450
 • قطر پروانه: 12 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 350
 • توان موتور (وات) : 30
 • جریان-آمپر : 0/25
 • دور موتور : 2200
 • قطر پروانه : 20 سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 500
 • توان موتور (وات) : 44
 • جریان-آمپر : 0/38
 • دور موتور : 2250
 • قطر پروانه : 25 سانت
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • توان موتور (وات) : 580
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 50 سانت
 • اندازه قاب: 60*60 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18500
 • توان موتور (وات) : 1950
 • جریان-آمپر : 3.80
 • شدت صدا: 78 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :12100
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.60
 • شدت صدا: 70 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه : 63سانت
 • اندازه قاب: 80*80 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 21700
 • توان موتور (وات) : 2150
 • جریان-آمپر : 4.10
 • شدت صدا: 81 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه : 70 سانت
 • اندازه قاب: 85*85 سانتی متر
 • ولتاژ : سه فاز 380 ولت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 25300
 • توان موتور (وات) : 1450
 • جریان-آمپر : 3.10
 • شدت صدا: 72 دسیبل
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 930
 • قطر پروانه : 80 سانت
 • اندازه قاب: 95*95 سانتی متر
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 450
 • توان موتور (وات) : 60
 • جریان-آمپر : 0.30
 • دور موتور : 2400
 • قطر پروانه :22 سانت