• گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2400
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 104
 • جریان-آمپر : 0.48
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 40سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3700
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 170
 • جریان-آمپر : 0.80
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1250
 • قطر پروانه : 45 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4000
 • نحوه نصب : سقف
 • توان موتور (وات) : 185
 • جریان-آمپر : 0.45
 • دور موتور : 1320
 • قطر پروانه : 45سانت
 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2700
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 105
 • جریان-آمپر : 0.45
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • قطر پروانه : 45 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 295
 • جریان-آمپر : 0.65
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه :50 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز-220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7600
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 400
 • جریان-آمپر : 2.80
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه :50 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 460
 • جریان-آمپر : 1.30
 • دور موتور : 1370
 • قطر پروانه :50 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9000
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 600
 • جریان-آمپر : 2.80
 • دور موتور : 1300
 • قطر پروانه :60 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : سه فاز-380 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9600
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 620
 • جریان-آمپر : 1.40
 • دور موتور : 1380
 • قطر پروانه :60 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تک فاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.30
 • دور موتور : 950
 • قطر پروانه :60 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9800
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 540
 • جریان-آمپر : 2.70
 • دور موتور : 1330
 • قطر پروانه :63 سانت
 • گارانتی 18ماهه شرکت دمنده
 • ولتاژ : تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : فلزی
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10200
 • نحوه نصب : سقف-دیوار
 • توان موتور (وات) : 550
 • جریان-آمپر : 1.25
 • دور موتور : 1390
 • قطر پروانه :63 سانت