• برق:تکفاز 220 ولت
 • قدرت:1 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:15 متر
 • جنس پروانه : برنج
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 18 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی : 2
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه : باکالیت
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:53 متر
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 7.2 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی: 1/1.4 اینچ
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:50 درجه سانتی گراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • قدرت:1.5 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:16 متر
 • جنس پروانه : برنج
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 24 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی : 2
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • جنس پروانه :  چدن
 • قدرت:2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 13 متر
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 57 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/2*2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/2*2 اینچ
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • برق:تکفاز 220 ولت
 • قدرت:2 اسب بخار
 • بیشترین ارتفاع ابدهی:20 متر
 • جنس پروانه : برنج
 • جنس بدنه پمپ : چدن
 • بیشترین آبدهی: 24 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله خروجی : 2
 • شفت:استیل
 • حداکثر دمای اب:90 درجه سانتی گراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه:  برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 85 متر
 • جنس بدنه: چدن
 • درجه محافظت: IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی: 33 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/4-1 اینچ
 • جنس شفت: استیل
 • حداکثر دمای سیال:90 درجه سانتیگراد
 • برق: تکفاز 220 ولت
 • جنس پروانه : برنج
 • بیشترین  ارتفاع ابدهی : 29 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4*1 اینچ
 • جنس شفت : استیل 304
 • حداکثر دمای سیال: 90 درجه سانتیگراد
 • نوع موتور:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  برنج
 • بیشترین ارتفاع ابدهی : 29 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4 *1 اینچ
 • جنس شفت : استیل 304
 • حداکثر دمای سیال: 90 درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  چدن
 • بیشترین ارتفاع  ابدهی: 13 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 57 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/2-2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: -1/2-2 اینچ
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  برنج
 • بیشترین ارتفاع آبدهی : 35 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی:1/4*1 اینچ
 • جنس شفت : استیل 304
 • حداکثر دمای سیال: 90 درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  چدن
 • بیشترین ارتفاع ابدهی: 16 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:1/2-2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/2-2 اینچ
 • جنس شفت : استیل
 • حداکثر دمای سیال: 90درجه سانتیگراد
 • برق:سه فاز 380 ولت
 • جنس پروانه :  برنج
 • بیشترین  ارتفاع آبدهی: 45 متر
 • جنس بدنه : چدن
 • درجه محافظت : IP44
 • حداکثر ظرفیت آبدهی : 17 متر مکعب در ساعت
 • قطر لوله ورودی:2 اینچ
 • قطر لوله خروجی: 1/4*1 اینچ
 • جنس شفت : استیل 304
 • حداکثر دمای سیال:  90درجه سانتیگراد