• برای مساحت تا حداکثر 22 متر مربع
 • قابلیت گرمایش و سرمایش
 • نوع گاز مصرفی R22
 • مناسب برای مناطق معتدل تا گرم
 • قابلیت پخش جریان هوا در چهار جهت
 • برای مساحت تا حداکثر 40 متر مربع
 • قابلیت گرمایش و سرمایش
 • نوع گاز مصرفی R22
 • مناسب برای مناطق معتدل تا گرم
 • قابلیت پخش جریان هوا در چهار جهت
 • برای مساحت تا حداکثر 50 متر مربع
 • قابلیت گرمایش و سرمایش
 • نوع گاز مصرفی R22
 • مناسب برای مناطق معتدل تا گرم
 • قابلیت پخش جریان هوا در چهار جهت
 • برای مساحت تا حداکثر 100 متر مربع
 • قابلیت گرمایش و سرمایش
 • نوع گاز مصرفی R22
 • مناسب برای مناطق معتدل تا گرم
 • قابلیت پخش جریان هوا در چهار جهت